ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

logo

โครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย  โดยเด็กนักเรียนและ

ครอบครัวได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือและเหมาะสมตามบริบท อีกทั้ง

แนะแนวในโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานและเกิดเครือข่ายครูแนะแนวในพื้นที่ที่เข้มแข็งและศึกษารูปแบบนักจิตวิทยาโรงเรียน

ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อพัฒนาโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย  โดยเด็กนักเรียนและ

      ครอบครัวได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือและเหมาะสมตามบริบท

   2.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย  

   3.เพื่อพัฒนาระบบการแนะแนวในโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานและเกิดเครือข่ายครูแนะแนวในพื้นที่ที่เข้มแข็ง

   4.เพื่อศึกษารูปแบบนักจิตวิทยาโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   5.เพื่อพัฒนาโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

เอกสารประกอบการสัมมนาสรุปโครงการ  "เพิ่มพลังโรงเรียน  ด้วยพลังเครือข่าย"

วิทยากร
เรื่องเล่าความสำเร็จ  ระดับประถมศึกษา  เรื่องเล่าความสำเร็จ  ระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก

 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

 
 
  

 

 

 
บอร์ดรวม


ความพึงพอใจในการใช้ WEBSITE
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับมาตราฐาน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 
 
WEBMAIL USER LOG IN สถิติเว็บ