English language
ภาษาไทย

บริการ : สิทธิการรักษา และ เอกสารที่ต้องใช้

*** ในการใช้สิทธิต่างๆต้องดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดเวชระเบียน พร้อมยื่นเอกสารต่างๆตามสิทธิที่ต้องการใช้ มิเช่นนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรักษาพยาบาล เป็น ชำระเงิน ในการเข้ารับบริการในครั้งนั้น ***

 

กรณีเบิกจ่ายตรง
สำหรับสิทธิเบิกสวัสดิการส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสาร (อย่างละ 1 ฉบับ) ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ใช้สิทธิ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนของผู้ใช้สิทธิ (ผู้ป่วย) ***สำหรับเด็กอายุ 0-14 ปีให้แนบสำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ดำเนินการแสกนลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบจ่ายตรง ที่จุดชำระเงิน
 • สำหรับ สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง ต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดชำระเงินทุกครั้งที่ใช้สิทธิ
 • สำหรับ สิทธิรัฐวิสาหกิจ และ สิทธิกทม สามารถนำใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ต้นสังกัดของท่านในภายหลังได้


กรณีบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท

ใช้เอกสารดังนี้  (อย่างละ 1 ฉบับ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสูติบัตร
 • หนังสือส่งตัว

***ต้องใช้เอกสารดังกล่าวทุกครั้งที่เข้ารับบริการ***

***หากไม่ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลดังกล่าว งานเวชระเบียนและสถิติของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล เป็น “ชำระเงิน” ในครั้งที่ไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น***


กรณีสิทธิผู้พิการ

เอกสารที่จำเป็น (อย่างละ 1 ฉบับ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาบัตรผู้พิการ

ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ความพิการ คลิกที่นี้

ขั้นตอนการทำบัตรผู้พิการ คลิกที่นี้

ขั้นตอนการทำสิทธิคนพิการ คลิกที่นี้

คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัย และแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิการ คลิกที่นี้

***ต้องใช้เอกสารดังกล่าวทุกครั้งที่เข้ารับบริการ***

***หากไม่ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลดังกล่าว งานเวชระเบียนและสถิติของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล เป็น “ชำระเงิน” ในครั้งที่ไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น***

Page View : 784
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการ

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กองบริหารกองคลังจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อแผ่นกรองอากาศ จำนน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อบริการต่ออายุสัญญา Webhosting www.smartteen.net 1 งาน บจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อที่ปัดน้ำฝน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอกาศ 7600 บาท และน้ำมันเชื้อเพลิง 4220 บาท
แบบสขร.1 กันยายน 2561
แบบสขร.1 สิงหาคม 2561
แบบสขร.1 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 6-8 ก.พ. 62 จ.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11-14 ก.พ.62 จ.นครราชสีมา
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบ Call Center (สายด่วนสุขภาพจิต 1323)
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด