English language
ภาษาไทย

บริการ : สิทธิการรักษา และ เอกสารที่ต้องใช้

*** ในการใช้สิทธิต่างๆต้องดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดเวชระเบียน พร้อมยื่นเอกสารต่างๆตามสิทธิที่ต้องการใช้ มิเช่นนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรักษาพยาบาล เป็น ชำระเงิน ในการเข้ารับบริการในครั้งนั้น ***

 

กรณีเบิกจ่ายตรง
สำหรับสิทธิเบิกสวัสดิการส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสาร (อย่างละ 1 ฉบับ) ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ใช้สิทธิ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนของผู้ใช้สิทธิ (ผู้ป่วย) ***สำหรับเด็กอายุ 0-14 ปีให้แนบสำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ดำเนินการแสกนลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบจ่ายตรง ที่จุดชำระเงิน
 • สำหรับ สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง ต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดชำระเงินทุกครั้งที่ใช้สิทธิ
 • สำหรับ สิทธิรัฐวิสาหกิจ และ สิทธิกทม สามารถนำใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ต้นสังกัดของท่านในภายหลังได้


กรณีบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท

ใช้เอกสารดังนี้  (อย่างละ 1 ฉบับ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสูติบัตร
 • หนังสือส่งตัว

***ต้องใช้เอกสารดังกล่าวทุกครั้งที่เข้ารับบริการ***

***หากไม่ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลดังกล่าว งานเวชระเบียนและสถิติของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล เป็น “ชำระเงิน” ในครั้งที่ไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น***


กรณีสิทธิผู้พิการ

เอกสารที่จำเป็น (อย่างละ 1 ฉบับ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาบัตรผู้พิการ

ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ความพิการ คลิกที่นี้

ขั้นตอนการทำบัตรผู้พิการ คลิกที่นี้

ขั้นตอนการทำสิทธิคนพิการ คลิกที่นี้

คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัย และแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิการ คลิกที่นี้

***ต้องใช้เอกสารดังกล่าวทุกครั้งที่เข้ารับบริการ***

***หากไม่ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลดังกล่าว งานเวชระเบียนและสถิติของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล เป็น “ชำระเงิน” ในครั้งที่ไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น***

Page View : 431
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                                                 
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                                                 
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านแผนงาน จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาระบบ call center สายด่วน 1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด