English language
ภาษาไทย
บริการ : สิทธิการรักษา และ เอกสารที่ต้องใช้

*** ในการใช้สิทธิต่างๆต้องดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดเวชระเบียน พร้อมยื่นเอกสารต่างๆตามสิทธิที่ต้องการใช้ มิเช่นนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรักษาพยาบาล เป็น ชำระเงิน ในการเข้ารับบริการในครั้งนั้น ***

 

กรณีเบิกจ่ายตรง
สำหรับสิทธิเบิกสวัสดิการส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสาร (อย่างละ 1 ฉบับ) ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ใช้สิทธิ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนของผู้ใช้สิทธิ (ผู้ป่วย) ***สำหรับเด็กอายุ 0-14 ปีให้แนบสำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ดำเนินการแสกนลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบจ่ายตรง ที่จุดชำระเงิน
 • สำหรับ สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง ต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดชำระเงินทุกครั้งที่ใช้สิทธิ
 • สำหรับ สิทธิรัฐวิสาหกิจ และ สิทธิกทม สามารถนำใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ต้นสังกัดของท่านในภายหลังได้


กรณีบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท

ใช้เอกสารดังนี้  (อย่างละ 1 ฉบับ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสูติบัตร
 • หนังสือส่งตัว

***ต้องใช้เอกสารดังกล่าวทุกครั้งที่เข้ารับบริการ***

***หากไม่ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลดังกล่าว งานเวชระเบียนและสถิติของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล เป็น “ชำระเงิน” ในครั้งที่ไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น***


กรณีสิทธิผู้พิการ

เอกสารที่จำเป็น (อย่างละ 1 ฉบับ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาบัตรผู้พิการ

ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ความพิการ คลิกที่นี้

ขั้นตอนการทำบัตรผู้พิการ คลิกที่นี้

ขั้นตอนการทำสิทธิคนพิการ คลิกที่นี้

คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัย และแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิการ คลิกที่นี้

***ต้องใช้เอกสารดังกล่าวทุกครั้งที่เข้ารับบริการ***

***หากไม่ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลดังกล่าว งานเวชระเบียนและสถิติของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล เป็น “ชำระเงิน” ในครั้งที่ไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น***

Page View : 236
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)