English language
ภาษาไทย

บริการ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และ ศูนย์ราชการใสสะอาดขึ้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามช่องทาง ดังนี้

  1. ตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำชั้น 1-3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  2. การร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทางจดหมายร้องเรียน ส่งที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถนนพระราม6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  3. การร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-248-8999 โทรสาร หมายเลข 02-248-8998
  4. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. ร้องเรียนผ่าน website www.smartteen.net
  6. ร้องเรียนผ่าน e-mail : smartteencamri@gmail.com
File Name : ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ขั้นตอน/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
File size :851.80 KB
File Name : ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
File size :987.39 KB
File Name : มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน.pdf
File size :1.75 MB
Page View : 1,115
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
โรงบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างพิมพ์ Template การรายงานตัวชี้วัดวัยรุ่น จำนวน 70 เล่ม
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตาข่ายพลาสติก 6 เหลี่ยม จำนวน 1 ม้วน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ประกาสผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด