English language
ภาษาไทย

บริการ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และ ศูนย์ราชการใสสะอาดขึ้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามช่องทาง ดังนี้

  1. ตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำชั้น 1-3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  2. การร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทางจดหมายร้องเรียน ส่งที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถนนพระราม6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  3. การร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-248-8999 โทรสาร หมายเลข 02-248-8998
  4. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. ร้องเรียนผ่าน website www.smartteen.net
  6. ร้องเรียนผ่าน e-mail : smartteencamri@gmail.com
File Name : ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ขั้นตอน/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
File size :1,011.30 KB
File Name : ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
File size :1,008.91 KB
File Name : มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน.pdf
File size :1.75 MB
File Name : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ขึ้นตอน ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
File size :608.38 KB
File Name : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
File size :620.28 KB
Page View : 1,240
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการ

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กองบริหารกองคลังจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อแผ่นกรองอากาศ จำนน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อบริการต่ออายุสัญญา Webhosting www.smartteen.net 1 งาน บจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อที่ปัดน้ำฝน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอกาศ 7600 บาท และน้ำมันเชื้อเพลิง 4220 บาท
แบบสขร.1 กันยายน 2561
แบบสขร.1 สิงหาคม 2561
แบบสขร.1 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 6-8 ก.พ. 62 จ.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11-14 ก.พ.62 จ.นครราชสีมา
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบ Call Center (สายด่วนสุขภาพจิต 1323)
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด