English language
ภาษาไทย
บริการ : ศูนย์ฝึกอบรม
 
              
Page View : 1,586
04 May 2018 10:46
ช่องทางการเข้าอบรม สามารถแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมอบรมผ่านทางแพทย์เจ้าของคนไข้ หรือ สหวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พยาบาลหน้าห้องตรวจ *** สามารถติดต่อลงทะเบียนสำรองที่นั้งได้ที่ คุณ ศิวะพร ทองล้น (งานบริการผู้ป่วยนอก) โทรศัพท์ 02 248 8999 ต่อ 71019 ในวันและเวชาราชการ ***
21 Jun 2017 12:54
ช่องทางการเข้าอบรม สามารถแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมอบรมผ่านทางแพทย์เจ้าของคนไข้ หรือ สหวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พยาบาลหน้าห้องตรวจ *** สามารถติดต่อลงทะเบียนสำรองที่นั้งได้ที่ คุณ ศิวะพร ทองล้น (งานบริการผู้ป่วยนอก) โทรศัพท์ 02 248 8999 ต่อ 71019 ในวันและเวชาราชการ ***
21 Jun 2017 12:44
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)