English language
ภาษาไทย

บริการ : การบริการผู้ป่วยในเวลา

ผู้ป่วยเก่าตามระบบนัดหมาย ***ปิดรับบัตรนัดเวลา 11.00 น.***

บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00น.

โทรสอบถามที่เบอร์ 02-248-8999 ต่อ 71010  เวลา 13.30 - 15.30 น. แผนกบริการผู้ป่วยนอก

* บริเวณภายในสถาบัน ขอสงวนสิทธิ งดการสูบบุหรี่ และการถ่ายภาพภายในอาคาร ด้วยค่ะ

* หากผู้ปกครองหรือผู้ป่วยท่านใดมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการของโรคติดต่ออื่นๆ เช่น อีสุกอีใส โรคมือเท้าปาก วัณโรค เป็นต้น กรุณาแจ้งรีบเจ้าหน้าที่ใกล้ตัว เพื่อรับ หน้ากากอนามัย หรือ รับคำแนะนำค่ะ หากเจ้าหน้าที่พบว่าภาวะติดเชื้อเสี่ยวงต่อการแพร่กระจาย ทางสถาบันขออนุญาตเลื่อนการให้บริการผู้ป่วยเป็นวันหลัง

 

 

กรุณายืนบัตรนัดก่อนเวลาตรวจ 30 นาที

- ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี วันจันทร์ - วันพุธ

- ผู้ป่วยวัยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันพฤหัสบดี - วันศุกร์

การเลื่อนนัดหมาย ขอยา  ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-248-8999 ต่อ 71010

ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30น.

 

ผู้ป่วยใหม่

บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 8.30 - 10.00น.

ในการเข้ารับบริการครั้งแรก ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ทันที ยกเว้นกรณีแร่งด่วน/ฉุกเฉิน

เอกสารที่จำเป็น

- สำเนาสูติบัตร กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 7 ปีบริบูรณ์ หรือ สำเนาบัตรประชาชน กรณีผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 7 ปีบริบูรณ์

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

- ใบส่งตัวการรักษาจากสถานบริการอื่น (ถ้ามี)

 

การบริการผู้ป่วยเก่า

ทางสถาบันจะปิดรับบัตรนัด เวลา 11.00 น.

( กรุณายื่นบัตรนัดก่อนเวลานัด 30 นาที )

  • ผู้ป่วยสามารถยื่น บัตรใบนัดผู้ป่วย บัตรประจำตัวผู้ป่วย บัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่งานเวชระเบียนและสถิติ พร้อมรับบัตรคิวในการพบแพทย์ (กรณีมาพบทีมสหวิชาชีพ บัตรคิวจะติดไปกับแฟ้มประวัติเท่านั้น ผู้ป่วยจะไม่ได้รับบัตรคิว)

*** หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ตรงจุดเวชระเบียนทุกครั้ง

สำหรับผู้ป่วยเก่าที่ต้องการติดต่อ ขอยา หรือ เลื่อนนัด สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 02-248-8999 ต่อ 71010  เวลา 13.30 - 15.30 น. แผนกบริการผู้ป่วยนอก

 

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ยื่นบัตรนัดที่เวชระเบียน (กรณีใช้สิทธิบัตรต่างๆ กรุณานำเอกสารมาด้วยทุกครั้ง)
  2. รอชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน วัดไข้
  3. รอพยาบาลคัดกรอง
  4. รับบัตรคิวหน้าห้องตรวจ (กรณีพบแพทย์) หรือ ตามเวลานัด (กรณีพบสหวิชาชีพ)
  5. หลังรับบริการจรวจรักษา รอรับบัตรนัด
  6. รับบัตรนัด ชำระเงิน รับยา

 

 

 

Page View : 5,537
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการข่าวสารประจำวัน

                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic

                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร นักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กองบริหารกองคลังจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ จำนวน 8 รายการ 2898.63 บาท
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารขาวดำและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) จำนวน 1 งาน บจ.มอนสเตอร์ คอนเนค จำกดั 63641 บาท
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคและงานสติ๊ก จำนวน 1 งาน หจก.ศรัณย์ฉัตร3 =14,600 บาท
ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ บจ.ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27017.50 บาท บจ.ทริปเปิ้ลอี เทรดดิ้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
แบบสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
อ่านทั้งหมด
การเงินและบัญชี
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 62
งบทดลอง มกราคม 62
งบทดลอง ธันวาคม 61
งบทดลอง พฤศจิกายน 61
งบทดลอง ตุลาคม 61
อ่านทั้งหมด
เอกสาร Download
เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด