English language
ภาษาไทย

บริการ : การบริการผู้ป่วย : การบริการผู้ป่วยในเวลา

ผู้ป่วยเก่าตามระบบนัดหมาย ***ปิดรับบัตรนัดเวลา 11.00 น.***

บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00น.

โทรสอบถามที่เบอร์ 02-248-8999 ต่อ 71010  เวลา 13.30 - 15.30 น. แผนกบริการผู้ป่วยนอก

* บริเวณภายในสถาบัน ขอสงวนสิทธิ งดการสูบบุหรี่ และการถ่ายภาพภายในอาคาร ด้วยค่ะ

* หากผู้ปกครองหรือผู้ป่วยท่านใดมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการของโรคติดต่ออื่นๆ เช่น อีสุกอีใส โรคมือเท้าปาก วัณโรค เป็นต้น กรุณาแจ้งรีบเจ้าหน้าที่ใกล้ตัว เพื่อรับ หน้ากากอนามัย หรือ รับคำแนะนำค่ะ หากเจ้าหน้าที่พบว่าภาวะติดเชื้อเสี่ยวงต่อการแพร่กระจาย ทางสถาบันขออนุญาตเลื่อนการให้บริการผู้ป่วยเป็นวันหลัง

 

 

กรุณายื่นบัตรนัดก่อนเวลาตรวจ 30 นาที

- ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี วันจันทร์ - วันพุธ

- ผู้ป่วยวัยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันพฤหัสบดี - วันศุกร์

การเลื่อนนัดหมาย ขอยา  ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-248-8999 ต่อ 71010

ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30น.

 

ผู้ป่วยใหม่

บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 8.30 - 10.00น.

ในการเข้ารับบริการครั้งแรก ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ทันที ยกเว้นกรณีแร่งด่วน/ฉุกเฉิน

เอกสารที่จำเป็น

- สำเนาสูติบัตร กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 7 ปีบริบูรณ์ หรือ สำเนาบัตรประชาชน กรณีผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 7 ปีบริบูรณ์

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

- ใบส่งตัวการรักษาจากสถานบริการอื่น (ถ้ามี)

 

การบริการผู้ป่วยเก่า

ทางสถาบันจะปิดรับบัตรนัด เวลา 11.00 น.

( กรุณายื่นบัตรนัดก่อนเวลานัด 30 นาที )

  • ผู้ป่วยสามารถยื่น บัตรใบนัดผู้ป่วย บัตรประจำตัวผู้ป่วย บัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่งานเวชระเบียนและสถิติ พร้อมรับบัตรคิวในการพบแพทย์ (กรณีมาพบทีมสหวิชาชีพ บัตรคิวจะติดไปกับแฟ้มประวัติเท่านั้น ผู้ป่วยจะไม่ได้รับบัตรคิว)

*** หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ตรงจุดเวชระเบียนทุกครั้ง

สำหรับผู้ป่วยเก่าที่ต้องการติดต่อ ขอยา หรือ เลื่อนนัด สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 02-248-8999 ต่อ 71010  เวลา 13.30 - 15.30 น. แผนกบริการผู้ป่วยนอก

 

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ยื่นบัตรนัดที่เวชระเบียน (กรณีใช้สิทธิบัตรต่างๆ กรุณานำเอกสารมาด้วยทุกครั้ง)
  2. รอชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน วัดไข้
  3. รอพยาบาลคัดกรอง
  4. รับบัตรคิวหน้าห้องตรวจ (กรณีพบแพทย์) หรือ ตามเวลานัด (กรณีพบสหวิชาชีพ)
  5. หลังรับบริการจรวจรักษา รอรับบัตรนัด
  6. รับบัตรนัด ชำระเงิน รับยา

 

 

 

Page View : 231
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
โรงบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างพิมพ์ Template การรายงานตัวชี้วัดวัยรุ่น จำนวน 70 เล่ม
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตาข่ายพลาสติก 6 เหลี่ยม จำนวน 1 ม้วน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ประกาสผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด