English language
ภาษาไทย

บริการ : การให้บริการสหวิชาชีพ

พยาบาล

 • พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ
 • พยาบาลให้คำปรึกษา
 • พยาบาลทำจิตบำบัด
  • ครอบครัวบำบัด
  • บำบัดเด็กติดเกมส์

นักจิตวิทยา

 • การตรวจประเมิน (Phychotest)
  • ทดสอบสติปัญญา(IQ Test)
  • ทดสอบบุคลิกภาพ(personality Test)
  • ทดสอบความบกพร่องทางการเรียนรู้(Achievement Test)
 • การบำบัดรักษา
  • บริการให้การปรึกษา
  • จิตบำบัดประคับประคอง
  • จิตบำบดแนวซาเทียร์
  • จิตบำบัดแบบปรับความคิดและพฤติกรรม
  • การปรับพฤติกรรม
  • Relaxation Training

นักสังคมสงเคราะห์

 • การเยี่ยมบ้าน/ประสานโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูบูตร โรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพ
 • ครอบครัวบำบัด

ครูการศึกษาพิเศษ / นักกิจกรรมบำบัด / ครูฝึกพูด

 • กระตุ้นพัฒนาการ
 • ฝึกกิจกรรมบำบัด
 • ฝึกทักษะสังคม

 

Page View : 416
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
โรงบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างพิมพ์ Template การรายงานตัวชี้วัดวัยรุ่น จำนวน 70 เล่ม
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตาข่ายพลาสติก 6 เหลี่ยม จำนวน 1 ม้วน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ประกาสผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด