English language
ภาษาไทย
บริการ : การให้บริการสหวิชาชีพ

พยาบาล

 • พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ
 • พยาบาลให้คำปรึกษา
 • พยาบาลทำจิตบำบัด
  • ครอบครัวบำบัด
  • บำบัดเด็กติดเกมส์

นักจิตวิทยา

 • การตรวจประเมิน (Phychotest)
  • ทดสอบสติปัญญา(IQ Test)
  • ทดสอบบุคลิกภาพ(personality Test)
  • ทดสอบความบกพร่องทางการเรียนรู้(Achievement Test)
 • การบำบัดรักษา
  • บริการให้การปรึกษา
  • จิตบำบัดประคับประคอง
  • จิตบำบดแนวซาเทียร์
  • จิตบำบัดแบบปรับความคิดและพฤติกรรม
  • การปรับพฤติกรรม
  • Relaxation Training

นักสังคมสงเคราะห์

 • การเยี่ยมบ้าน/ประสานโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูบูตร โรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพ
 • ครอบครัวบำบัด

ครูการศึกษาพิเศษ / นักกิจกรรมบำบัด / ครูฝึกพูด

 • กระตุ้นพัฒนาการ
 • ฝึกกิจกรรมบำบัด
 • ฝึกทักษะสังคม

 

Page View : 172
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)