English language
ภาษาไทย

บริการ : ข้อปฏิบัติกรณีต่างๆ

กรณีผู้ป่วยมีนัดทดสอบจิตวิทยา

  • คู่มือแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการเตรียมตัวทดสอบทางจิตวิทยา คลิกที่นี้

กรณีรับยา

  • ผู้ป่วยใหม่ หากมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งที่จุดเวชระเบียน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่แฟ้มเวชระเบียน
  • ผู้ป่วยเก่า หากมีอาหารไม่พึงประสงค์หลังการทานยา หรือ มีอาการแพ้ยา กรุณาแจ้ง แพทย์ หรือ เภสัชกร เพื่อรับคำแนะนำ ทำการบันทึกประวัติหรือปรับเปลี่ยนยา

*** กรุณานำยาเดิมมาด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการรับยาเกินหรือการกินยาหมดอายุ***


กรณีขอรับยาเดิม

  • ผู้ป่วยเก่า (รับยาเดิม วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.) สามารถติดต่อรับยาเดิมโดย ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดขอรับยาเดิมก่อนยาหมดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-248-8999 ต่อ 71010 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. หรือ ติดต่อด้วยตนเองที่แผนกบริการผู้ป่วยนอก
  • กรณีผู้ป่วยใหม่ ที่รับบริการจากสถาณบริการอื่นมา ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิในการไม่จ่ายยาให้ นอกจากเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนของสถาบันฯแล้วเท่านั้น

กรณีเลื่อนนัด

  • สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถโทรศัพท์เพื่อเลื่อนนัดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-248-8999 ต่อ  71010 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.
Page View : 330
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
โรงบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างพิมพ์ Template การรายงานตัวชี้วัดวัยรุ่น จำนวน 70 เล่ม
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตาข่ายพลาสติก 6 เหลี่ยม จำนวน 1 ม้วน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ประกาสผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด