English language
ภาษาไทย

ประกาศรับสมัคร
โรงบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
File Name : ประกาศรับสมัคร.pdf
File size :980.00 KB
Page View : 20
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
06 Dec 2018 07:39
โรงบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
16 Nov 2018 15:52
โรงบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
14 Nov 2018 15:30
สถาบันราชานุกุล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร - ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชนุกูล (บางพูน) 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ - ปฎิบัติงาน ณ สถาบันราชานุกูล 1 อัตรา
07 Nov 2018 16:30
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
สถาบันสุจภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
โรงบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างพิมพ์ Template การรายงานตัวชี้วัดวัยรุ่น จำนวน 70 เล่ม
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตาข่ายพลาสติก 6 เหลี่ยม จำนวน 1 ม้วน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ประกาสผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด