English language
ภาษาไทย

ทันลูก ทันโลก สร้างรอยยิ้ม เพราะโลกก้าวไว ไปเร็ว เมื่อเลือกที่จะให้ ก็ต้องก้าวให้นำเทคโนโลยี และใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งกับลูกและกับคุณ 1.สร้างวินัยและความรับผิดชอบตั้งแต่ยังเล็ก พ่อแม่สามารถกำหนดวินัยให้ลูกฝึกปฏิบัติตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็ก โดยการตั้งกฎกติกาที่ชัดเจนว่าอะไรห้ามทำบ้าง เด็กจะเรียนรู้ที่
12 Oct 2016 10:05
สุขภาพจิตคือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข และอาจขยายความออกไปอย่างกว้างๆ ได้ว่า สุขภาพจิต คือ สภาพของการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นความสามารถส่วนบุคคลในการที่จะแก้ปัญหาของตนในแบบฉบับที่ตั้งอยู่บนรากฐานความเป็นจริง โดยอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม สุขภาพกาย-ใจ เป็นของคู่กัน ดั
10 Oct 2016 09:00
ขณะนี้เด็กไทยเกิดน้อยลง การเลี้ยงดูเด็กทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความสุข และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ พ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดที่จะช่วยอบรม บ่มเพาะ และเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีสุขภาพกาย ใจ และสติปัญญาที่สมบูรณ์ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย 0-5 ปี นับเป
07 Oct 2016 09:51
ลูกน้อยสามารถเป็นอัจฉริยะได้ง่ายๆ ด้วยความสามารถทั้ง 8 ประการนี้ที่สามารถสร้างเองได้เมื่อลูกคลอดออกมาแล้ว มีการวิจัยเรื่องความฉลาดหรือศักยภาพ ภายหลังกำเนิด ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นในภายหลัง โดยแบ่งออกมาเป็น 8 ด้าน (Multiple Intelligences)ดังนี้ 1. ความฉลาดทางด้านการพูดและภาษา (Verbal-Linguistic Intelligence)เป็นความสามารถในการเข้าใจความห
05 Oct 2016 10:17
ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะเครือข่ายระดับชาติ โดยสมาคมฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คณะแพทยศาสตร์ 8 แห่ง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 7 เขต ร่วมทำงานใน 22 จังหวัดนำร่อง เกิด 11 อำเภอต้นแบบ จดทะเบียนความพิการแต่กำเนิดและสร้างระบบการดูแลรักษาและป้องก
03 Oct 2016 10:49
ปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจอยู่ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 สำหรับคนที่กินเจเป็นประจำทุกปี ก็จะเตรียมตัวกันเป็นปกติ รู้ว่าจะต้องไปซื้อของอะไร ที่ไหน อย่างไร และจะต้องปฏิบัติตัวเช่นไรก็มักจะทำตามวิถีปฏิบัติที่เคยทำมาเป็นประจำทุกปี รวมไปถึงข้อปฏิบัติตัวง่าย ๆ โดยทั่วไปในช่วงเทศกาลกินเจ ที่เรารับรู้กันมาโดยตล
29 Sep 2016 10:16
การประเมินระดับน้ำท่วมนั้น นับว่า มีส่วนสำคัญมาก อาจจะเป็นเพียงทางเลือกระหว่างไปหรือไม่ ในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งการสังเกตระดับน้ำนั้น ให้ใช้จุดอ้างอิงต่างๆที่เราสามารถสังเกตได้ เช่น รถยนต์ที่สวนทางมา เสาไฟฟ้า ต้นไม้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นตัวชี้วัดได้อย่างดี และคุณควรตัดสินใจให้ดีก่อนทำการลงน้
26 Sep 2016 10:46
4 สาเหตุ วัยรุ่นเสี่ยงติดพนัน การพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและ พัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะด้านสมอง งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่าการพนันเป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็ก และเยาวชนได้อย่างถาวร องค์การอนามัย โลกกำหนดให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling หรือ โร
20 Sep 2016 08:33
1. ถ้าเป็นเรื่องเถียงกันธรรมดา ควรหัดให้เด็กหาวิธีตกลงรอมชอมกันเองบ้างโดยผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปตัดสินทุกครั้ง 2. ถ้าเป็นเด็กเล็กซึ่งยังยอมกันไม่เป็น หรือเรื่องราวรุนแรง ผู้ใหญ่ควรเข้าไปจัดการหยุดเหตุการณ์ โดยไม่ติดสินว่าใครถูกหรือผิด ใช้วิธีถามเรื่องราวทีละฝ่าย แล้วแสดงการยอมรับความรู้สึก และแยก
16 Sep 2016 09:28
ป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ 1. กระตุ้นให้พี่มีบทบาทช่วยเหลือน้อง และน้องนับถือพี่ มีการแสดงน้ำใจต่อกัน 2. ลดการแข่งขันหรือพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่กับน้อง 3. มีการปฏิบัติต่อลูกทุกคนเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของเด็กเป็นหลัก 4. สร้างบรรยากาศการแก้ไขปัญหาในครอบครัว โดยการใช้เห
14 Sep 2016 09:51
, สาเหตุที่ พี่-น้อง ทะเลาะกัน 1. วิธีการจัดการของพ่อ แม่ที่ส่งเสริมให้พี่น้องทะเลาะกันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว ได้แก่ - การลงโทษทั้งคู่ ทำให้เด็กโกรธ กังวลต่อความโกรธของแม่ซึ่งกระตุ้นให้เด็กมีอารมณ์ต่อกันมากขึ้น - การลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำให้ผู้ถูกลงโทษน้อยใจ โกรธเคือง ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกได้เปรียบและ
12 Sep 2016 10:24
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 10 กันยายน 2559 Connect. Communicate. Care “สัมพันธ์ สื่อสาร ใส่ใจ ” วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกตรงกับวันที่ 10 กันยายน ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปีพ.ศ. 2546โดย Themeของปี 2016: Connect. Communicate. Care “สัมพันธ์ สื่อสาร ใส่
09 Sep 2016 09:05
ลูกติดเกม เกมที่ครอบครัวต้องช่วยกันแก้ 1.กลุ่มอาการแสวงหาการเล่น คือ จะเล่นเกมทุกเวลาที่ว่าง 2.กลุ่มอาการชินชากับการเล่น คือ ต้องเล่นนานขึ้นจึงจะสนุกเป็นที่พอใจ 3.กลุ่มอาการขาดการเล่นไม่ได้ จะมีอาการหงุดหงิดและก้าวร้าว จนถึงขั้นทำร้ายพ่อแม่ผู้ปกครอง พยายามฆ่าตัวตาย เมื่อถูกห้ามไม่ให้เล่นเกม หรือห
07 Sep 2016 08:56
ลักษณะของ เด็ก ติดเกม ที่ควรต้องแก้ไขคือ 1. ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาที่กำหนดทำให้ใช้เวลาในการเล่นนานติดต่อ กันหลายๆ ชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพิ่มเป็นหลายชั่วโมงต่อวัน บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน 2. หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่น จะต่อต้านหรือมีปฏิกิริยาหงุดหง
05 Sep 2016 09:35
โรคมือเท้าปาก โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากการติด เชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้มีอาการไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว จัดเป็นโรคที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่น้อย สาเหตุของโรคมือเท้าปาก โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไ
02 Sep 2016 09:17
ไวรัสซิกาหรือ ไข้ซิกา เป็นอีกหนึ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ แม้จะยังไร้วัคซีนป้องกัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน 7 วัน ที่ต้องระวังคือเด็กทารกที่หากติดเชื้อแล้วอาจทำให้มีศีรษะเล็กกว่าปกติ ไวรัสซิกา คืออะไร ? ไวรัสซิกา หรือไข้ซิกา เป็นเชื้อไวรัสในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึ
31 Aug 2016 10:17
สภาพ ฝนตกเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ เนื่องจากถนนเปียกลื่นกว่าปกติ และทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝน จึงขอแนะวิธีขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ดังนี้ การเตรียมสภาพรถ ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบระบบสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด
30 Aug 2016 10:02
1. โรคจากไวรัสทำ ให้เป็นหวัดคัดจมูกและเกิดอาการไข้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มทารก ต้องระวังการถูกฝนให้มาก เพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบาย จนถึงขั้นหลอดลมฝอยอักเสบ รวมทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ 2. คอติดเชื้อสังเกต ได้จากจะเริ่มมีอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามมา บางรายมีน้ำมูกร่วมด้วย เกิดจากการเ
29 Aug 2016 10:55
ออกกำลังกายตามกรุ๊ปเลือด ได้ยินเรื่องนี้มานานพอดู แต่ลองมาอัพเดทข้อมูลกันดูอีกสักครั้ง เพราะช่วงนี้กระแสการออกกำลังกายกำลังมาแรง เผื่อใครจะลองหยิบไปใช้เป็นไอเดียปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายของคุณดูบ้าง การ ออกกำลังกายตามกรุ๊ปเลือดที่แม้จะเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมานานแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันคนรักสุขภ
26 Aug 2016 08:59
5 โรคฮิตของคนติดจอ ติดแชท หมกมุ่นอยู่กับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมาก ๆ ป่วยไม่รู้ตัว มาดูซิมีโรคอะไรบ้าง แล้วเราเองก็เข้าข่ายด้วยหรือเปล่า ยุคสังคมออนไลน์ที่แทบทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟน คุยกับเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กหรือไลน์แทนการโทรศัพท์ สไลด์หน้าจอรับข่าวสารรอบตัวแบบไม่ให้ตกยุค พฤติกรรมแบบนี้แหละที่หอบเอาปัญหาสุ
24 Aug 2016 08:40
“ติดเกมส์”คือพฤติกรรมที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นและเด็กที่มีพฤติกรรมติดเกมส์จนเกิดเป็นปัญหาต่างๆตามมา ดังข่าวต่างๆที่หลายคนเคยเห็นซึ่งในปัจจุบันก็มีเกมส์ต่างๆมากมายที่พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งเกมส์ออนไลน์ ออฟไลน์ ซึ่งคงยากหากเราจะห้ามเด็กไม่ให้สัมผัสกับสิ่งเห
22 Aug 2016 06:42
น้ำอัดลมกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทยเป็น อย่างมาก ไม่ว่าจะรู้สึกกระหาย อยากคลายร้อน หลายคนมักจะนึกน้ำอัดลมแทบทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตเลยก็ว่า ได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ แต่ถึงแม้ว่าน้ำอัดลมจะดื่มแล้วทำให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่คุณหรือไม่ว่า โทษของน้ำอัดลมนั้น มีผลเสียกับร่างกายอ
19 Aug 2016 09:38
ทั้งนี้ จากสถิติการคลอดในประเทศไทย พบว่าในปี 2556 มีจำนวนการคลอดทั้งหมด 748,067 ราย เป็นการคลอดจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 125,371 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.9 ในปี 2547 เมื่อคิดเป็นอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงในช่วงอายุดังกล่าว 1,000 คน มีการตั้งครรภ์เท่ากับ 51.2 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน แล
17 Aug 2016 09:10
วันนี้เราขอหยิบยกเอาเรื่องความเชื่อ เกี่ยวกับการมีเซ็กส์ นำมาเล่า นำมาเสนอ ให้คุณทั้งหญิงและชายได้เรียนรู้ และเนื้อหาด้านล่างต่อไปนี้ เราได้รวบรวมมาจากหลายหลากที่ ทั้งจากบทสัมภาษณ์และจากรายงานการศึกษาต่างๆ นำมาเรียบเรียง ย่อสรุปความ ออกมาเป็นข้อๆ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน และง่ายต่อการทำความเอาใจ ถ้
15 Aug 2016 09:23
วัตถุต้องสงสัย ดูอย่างไรว่าใช่หรือไม่ชัวร์ วัตถุต้องสงสัย คือ สิ่งของหรือวัสดุสักชิ้น ซึ่งอาจมาในรูปแบบหีบห่อ กล่องพัสดุ กล่องกระดาษ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่คาดว่าจะบรรจุวัตถุระเบิดมาได้ โดยจุดสังเกตที่จะทำให้ทราบได้ว่า วัตถุต้องสงสัยนั้นเป็นระเบิดหรือไม่ สามา
12 Aug 2016 19:23
ข้อแนะนำการเล่นpogemon go อย่างมีสติ 1. ตามกติกา ผู้เล่นต้องอายุ 13 ปีขึ้นไป เนื่องจากการเล่น PokemonGO ต้องใช้ Google Account ดังนั้น e-mail หรือชื่อที่ต้องเขียนลงไปในช่องต้องลงทะเบียนต้องเชื่อมต่อกับ Google Account เพราะต้องเชื่อมต่อกับ Googlemap เพื่อใช้ตำแหน่งในการเดินทางไปที่ต่างๆ 2. ผู้พัฒนาเกม จะรู้ตำแหน่งของผู้เล่นเกมทุกๆคน ซึ่งอาจอันตรายจ
09 Aug 2016 17:54
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่ ประวัติวันแม่แห่งชาติ มีความเป็นมาอย่างไร สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ทำไม
04 Aug 2016 09:28
ณ วันนี้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งหมายความว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐ
01 Aug 2016 09:34
วิธีเลิกบุหรี่บุหรี่เป็นสารเสพติดที่ให้โทษมากมาย ไม่ว่าใครได้ลองสูบก็จะทำให้ติดไปเรื่อยๆ จนทำให้เป็นนิสัยที่ไม่สามารถหยุดได้และโดยส่วนมากแล้วมักจะเกิดกับวัยรุ่น ชายแต่ในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งวัยรุ่นหญิงก็ติดบุหรี่เป็นจำนวนมากเช่นเดียว กัน และเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยที่หาวิธีในเลิกสูบบุหรี่หลายต่อหลายค
29 Jul 2016 09:57
ความเครียด เป็นภาวะของอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ คับข้องใจ หรือถูกบีบคั้น กดดันจนทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ สับสน โกรธ หรือเสียใจ ความเครียดที่มีไม่มากนัก จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนเราเกิดแรงมุมานะที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ คนที่มีความรับผิดชอบส
29 Jul 2016 09:56
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการข่าวสารประจำวัน

                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic

                        
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จ้างหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายวิชาการ ฯ จำนวน 10 อัตรา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายวิชาการ ด้านการให้บริการทางการแพทย์ ฯ จำนวน 10 อัตรา
ประกาสผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
อ่านทั้งหมด
ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2562
อ่านทั้งหมด
การเงินและบัญชี
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 62
งบทดลอง มกราคม 62
งบทดลอง ธันวาคม 61
งบทดลอง พฤศจิกายน 61
งบทดลอง ตุลาคม 61

เอกสาร Download
เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด