English language
ภาษาไทย

คลังความรู้ : ผลงานวิจัย
14 Sep 2018 11:54
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
26 Aug 2016 10:06
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
26 Aug 2016 10:00
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:10
31 Mar 2016 13:05
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:05
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:04
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:03
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:02
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ ความรัก ความเข้าใจ และโอกาส : เสียงจากเด็กและเยาวชนชายขอบ
15 Mar 2016 21:42
ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทาให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การทาแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความรุนแรง และการติดสารเสพติด เป็นต้น
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ ความชุกโรคสมาธิสั่นในประเทศไทย ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน, พ.บ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, พ.บ. พรทิพย์ วชิรดิลก, พย.ม. พัชรินทร์ อรุณเรือง, ศศ.ม. ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล, พ.บ. บทคัดย่อ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของโรคสมาธิสั้นในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ วัสดุและวิธีการเป็นการ
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ รายงานการสำรวจ สถานการณ์ระดับสติปัญญา เด็กนักเรียนไทย 2554 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ สถานะการการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี ๒๕๕๕ การตังครรภ์ในสตรีวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเป็นปัญหาสังคมในระดับประเทศที่เกิดขึ้นทัวโลกมากกว่าร้อยละ 90 อยูในประเทศกำลังพัฒนา ซึงจะส่งผลกระทบต่อประชากรในแง่ของการพัฒนาประเทศเนื่องจากเด็กหรือเยาวชนเป็นวัยที่อยู่ใน
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ ผลการวิจัย พบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญา WISC-III ฉบับภาษาไทย แบบทดสอบโทนี่-3 แบบทดสอบ CPM parallel และแบบทดสอบ SPM parallel มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงอยู่ระดับดีมากมีค่าที่.915, .963, .928, .946 ตามลําดับ ยกเว้นแบบประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญา PDF VIEW
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
15 Mar 2016 21:42
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                                                 
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                                                 
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านแผนงาน จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาระบบ call center สายด่วน 1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด