English language
ภาษาไทย

คลังความรู้ : ผลงานวิจัย
14 Sep 2018 11:54
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
26 Aug 2016 10:06
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
26 Aug 2016 10:00
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:10
31 Mar 2016 13:05
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:05
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:04
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:03
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:02
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ ความรัก ความเข้าใจ และโอกาส : เสียงจากเด็กและเยาวชนชายขอบ
15 Mar 2016 21:42
ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทาให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การทาแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความรุนแรง และการติดสารเสพติด เป็นต้น
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ ความชุกโรคสมาธิสั่นในประเทศไทย ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน, พ.บ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, พ.บ. พรทิพย์ วชิรดิลก, พย.ม. พัชรินทร์ อรุณเรือง, ศศ.ม. ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล, พ.บ. บทคัดย่อ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของโรคสมาธิสั้นในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ วัสดุและวิธีการเป็นการ
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ รายงานการสำรวจ สถานการณ์ระดับสติปัญญา เด็กนักเรียนไทย 2554 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ สถานะการการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี ๒๕๕๕ การตังครรภ์ในสตรีวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเป็นปัญหาสังคมในระดับประเทศที่เกิดขึ้นทัวโลกมากกว่าร้อยละ 90 อยูในประเทศกำลังพัฒนา ซึงจะส่งผลกระทบต่อประชากรในแง่ของการพัฒนาประเทศเนื่องจากเด็กหรือเยาวชนเป็นวัยที่อยู่ใน
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ ผลการวิจัย พบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญา WISC-III ฉบับภาษาไทย แบบทดสอบโทนี่-3 แบบทดสอบ CPM parallel และแบบทดสอบ SPM parallel มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงอยู่ระดับดีมากมีค่าที่.915, .963, .928, .946 ตามลําดับ ยกเว้นแบบประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญา PDF VIEW
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
15 Mar 2016 21:42
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
โรงบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างพิมพ์ Template การรายงานตัวชี้วัดวัยรุ่น จำนวน 70 เล่ม
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตาข่ายพลาสติก 6 เหลี่ยม จำนวน 1 ม้วน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ประกาสผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด