English language
ภาษาไทย
คลังความรู้ : ผลงานวิจัย
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
26 Aug 2016 10:06
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
26 Aug 2016 10:00
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:10
31 Mar 2016 13:05
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:05
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:04
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:03
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
31 Mar 2016 13:02
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ ความรัก ความเข้าใจ และโอกาส : เสียงจากเด็กและเยาวชนชายขอบ
15 Mar 2016 21:42
ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทาให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การทาแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความรุนแรง และการติดสารเสพติด เป็นต้น
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ ความชุกโรคสมาธิสั่นในประเทศไทย ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน, พ.บ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, พ.บ. พรทิพย์ วชิรดิลก, พย.ม. พัชรินทร์ อรุณเรือง, ศศ.ม. ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล, พ.บ. บทคัดย่อ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของโรคสมาธิสั้นในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ วัสดุและวิธีการเป็นการ
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ รายงานการสำรวจ สถานการณ์ระดับสติปัญญา เด็กนักเรียนไทย 2554 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ สถานะการการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี ๒๕๕๕ การตังครรภ์ในสตรีวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเป็นปัญหาสังคมในระดับประเทศที่เกิดขึ้นทัวโลกมากกว่าร้อยละ 90 อยูในประเทศกำลังพัฒนา ซึงจะส่งผลกระทบต่อประชากรในแง่ของการพัฒนาประเทศเนื่องจากเด็กหรือเยาวชนเป็นวัยที่อยู่ใน
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ ผลการวิจัย พบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญา WISC-III ฉบับภาษาไทย แบบทดสอบโทนี่-3 แบบทดสอบ CPM parallel และแบบทดสอบ SPM parallel มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงอยู่ระดับดีมากมีค่าที่.915, .963, .928, .946 ตามลําดับ ยกเว้นแบบประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญา PDF VIEW
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
15 Mar 2016 21:42
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)