English language
ภาษาไทย

คลังความรู้ : ข้อมูล/สถิติ/รายงาน
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มีนาคม 2560
09 Apr 2018 13:30
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
09 Apr 2018 11:37
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มกราคม 2560
09 Apr 2018 11:34
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
09 Apr 2018 10:53
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
09 Apr 2018 10:46
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
09 Apr 2018 10:43
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กันยายน 2559
09 Apr 2018 10:39
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน สิงหาคม 2559
22 Aug 2018 10:26
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
09 Apr 2018 10:16
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
09 Apr 2018 10:13
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
09 Apr 2018 09:44
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน เมษายน 2559
09 Apr 2018 09:38
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มีนาคม 2559
15 Mar 2018 14:25
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
15 Mar 2018 14:16
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มกราคม 2559
14 Mar 2018 16:09
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
โรงบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานงานราชการ
โรงบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างพิมพ์ Template การรายงานตัวชี้วัดวัยรุ่น จำนวน 70 เล่ม
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตาข่ายพลาสติก 6 เหลี่ยม จำนวน 1 ม้วน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ประกาสผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด