English language
ภาษาไทย
ติดต่อเรา : คำถามที่พบบ่อย

Q&A.วันเวลาเปิดทำการรักษาของสถาบันฯ
ตอบ

เปิดทำการรักษาตั้งแต่เวลา(จันทร์ - ศุกร์) 08.30น. - 16.00น.
คลินิกพิเศษเปิดทำการรักษา (อังคาร - พุธ) 16.30น. - 20.30น.
การยืนบัตรนัดต้องทำการยืนบัตรก่อนเวลานัด 30 นาทีQ&A.ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาครั้งแรกเอกสารที่ต้องเตรียม มีอะไรบ้าง
ตอบ

ในกรณีผู้ป่วยใหม่
- ดำเนินการติดต่อเคาเตอร์เวชระเบียน ก่อน 10.00น. เพื่อทำการซักประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย
- ในการรับบริการครั้งแรกอาจไม่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ ยกเว้นในกรณีแร่งด่วนฉุกเฉิน  

เอกสารทีต้องเตรียมมา

- สำเนาสูติบัตร กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 7 ปีบริบูรณ์

- สำเนาบัตรประชาชน กรณีผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 7 ปีบริบูรณ์

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

- ใบส่งตัวการรักษาจากสถานบริการอื่น (ถ้ามี)Q&A.ทำยาหาย หรือ ยาหมดก่อนการนัดครั้งต่อไป ต้องทำอย่างไร
ตอบ

กรณียาหมดก่อนเวลานัดหมายการรักษาครั้งต่อไป
สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 02-248-8999 ต่อ 71010 (จันทร์ - ศุกร์)ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30น. เพื่อทำการติดต่อขอรับยาเดิม

กรณีทำยาหาย
ต้องทำการติดต่อ หมายเลข 02-248-8999 ต่อ 71010 (จันทร์ - ศุกร์)ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30น. เพื่อทำการติดต่อขอรับยา
หรือ เข้ามาติดต่อสถาบันฯด้วยตนเอง โดยการจ่ายยานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพยาบาล

 

Q&A.ถ้าต้องการให้ เข้ามารักษาแบบผู้ป่วยในได้หรือไม่

ตอบ

ไม่สามารถเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในได้ เนื่องจากทางสถาบันฯเปิดบริการเปพียงผู้ป่วยนอกเท่านั้น

 

Q&A.ถ้าโรงเรียนต้องการผลการวัด IQ สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ

สามารถทำได้ โดยเข้ารับบริการตามขั้นตอนการให้การรักษา

 

Page View : 310
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)